San Art Laboratory's 1st Open Studio on Saturday 30 June, 2012:

Three artists-in-residence are spending 6 months with San Art Laboratory. After one month of making themselves' accquainted with HCMC, Mami Tuan Nguyen (Hanoi), Nguyen Thi Thanh Mai (Hue) and Truong Cong Tung (Daklak-HCMC) opened their studio for visitors to ask questions and hear more of their first ideas and thoughts on what they aim to produce during their residency.

Buổi Mở cửa Xưởng lần đầu tiên của Phòng thí nghiệm Sàn Art vào thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 2012:

Ba nghệ sĩ đang dành thời gian cho kỳ lưu trú sáng tác 6 tháng tại San Art Laboratory. Sau một tháng làm quen với Tp. HCM, các nghệ sĩ: Mámì Tuấn (Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Mai (Huế), Trương Công Tùng (Đăklăk - Tp. HCM) mở cửa xưởng làm việc để giới thiệu những ý tưởng và suy nghĩ đầu tiên, chia sẻ những cảm hứng và kế hoạch sáng tác của họ trong 5 tháng tới.
 

San Art gives warm welcome to the artists-in-resident of the first session of 'San Art Laboratory'. Mami Nguyễn Anh Tuấn (Hanoi); Nguyễn Thị Thanh Mai (Hue) and Trương Công Tùng (HCMC) who begin their 6 month residency from the 14 May, 2012. Over the course of the next 6 months, they will be joined by artists Dewey Ambrosino (USA); Luz Angela Lizarazo (Colombia); Tammy Nguyen (USA); Johanna Calle (Colombia) and Kjersti Bjerke Hagen (Denmark).

Second session of San Art Laboratory opens for application on the 1 June, 2012. For further information please see below or contact hello@san-art.org.

Sàn Art hân hoan chào đón các nghệ sĩ lưu trú sáng tác trong phiên đầu tiên của 'Phòng Thí nghiệm San Art'. Mami Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Mai (Huế) và Trương Công Tùng (Tp. HCM) sẽ bắt đầu phiên lưu trú sáu tháng bắt đầu từ ngày 14 tháng Năm, 2012. Trong suốt tiến trình của sáu tháng tới, họ sẽ có thời gian cùng với các nghệ sĩ khác là Dewey Ambrosino (Mỹ); Luz Angela Lizarazo (Colombia); Tammy Nguyen (Mỹ); Johanna Calle (Colombia) and Kjersti Bjerke Hagen (Đan Mạch).

Phiên hai của Phòng thí nghiệm sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng Sáu, 2012. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: hello@san-art.org


What is the ‘San Art Laboratory’?

Who can apply?

HOW DO I APPLY?

Who are the San Art Laboratory Advisors? 

Why does San Art want to start ‘San Art Laboratory’?

Sàn Art Laboratory’ là gì?

Những ai được đăng ký?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ ?

Ban cố vấn Sàn Art Laboratory gồm những ai? 

Tại sao Sàn Art muốn gây dựng ‘Sàn Art Laboratory’?

       San Art is proudly supported by Nicholas and Angela Curtis, Sydney, Australia
      San Art Laboratory’ would not be possible without the additional support of:

                                           

 


back to San Art Laboratory main page