Today, international curators, writers and collectors are looking towards South East Asia with immense interest. In Vietnam, is our artistic community prepared for this attention? Do we want it? What do we need to be aware of, what do we need to prepare and why?

‘San Art Laboratory Intensive’ was a series of conversations that will attempt to answer these questions, kick-started by particular speakers [biographies], This event was held on July 16, 17 and 18, 2012 at San Art Laboratory.

All conversations was delivered with translation (Vietnamese and English). This event was free of charge
Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này? Để nhận biết, để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao? ‘

San Art Laboratory Chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện về vấn đề này, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt. [tiểu sử của các diễn giả] . Chương trình đã diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18 tháng 7 năm 2012 tại San Art Laboratory (Phòng thí nghiệm Sàn Art)

Tất cả các buổi nói chuyện được thực hiện với tiếng Việt và tiếng Anh. Các sự kiện đều miễn phí

 


PROGRAMMES

Monday July 16, 2012
'Why does it matter that we know who we are?'
Artist Speakers: Tran Luong, Dinh Q Le

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Hai 16 tháng Bảy, 2012
‘Tại sao lại quan trọng khi ta biết rõ ta?
Nghệ sĩ nói chuyện: Trần Lương, Dinh Q Lexem thêm / more details >>

 


 
Tuesday July 17, 2012
‘Why is it important to understand the relationship between an idea and its technical realization?’
Artist Speakers: Jun Nguyen-Hatsushiba, Tiffany Chung, Nguyen Manh Hung
  Thứ Ba 17 tháng Bảy, 2012
Tại sao lại quan trọng khi hiểu mối liên hệ giữa một ý tưởng và kỹ thuật thực hiện?’
Nghệ sĩ nói chuyện: Jun Nguyen-Hatsushiba, Tiffany Chung, Nguyễn Mạnh Hùng


xem thêm / more details >>

 
Wednesday July 18, 2012
‘I hate curators and art dealers. They always want to overtake my vision and challenge the price I value my art’(Artist)
Curator Speakers: Lisa Boulet, Mrs Tran Thi Huynh Nga; Zoe Butt
  Thứ Tư 18 tháng Bảy, 2012
Tôi ghét giám tuyển và nhà buôn nghệ thuật. Họ lúc nào cũng muốn lấn át cách nhìn của tôi và thách thức cách tôi đánh giá tác phẩm cùa mình’ (Nghệ sĩ)
Giám tuyển nói chuyện: Lisa Boulet; Bà Trần Thị Huỳnh Nga; Zoe Butt’


xem thêm / more details >>

Monday July 16, 2012
Time: From 6.30pm
Venue: San Art Laboratory

'Why does it matter that we know who we are?'
Artist Speakers: Tran Luong, Dinh Q Le
Attendees: 35

  Thứ Hai 16 tháng Bảy, 2012
Thời gian: Từ 6.30 tối
Địa điểm: San Art Laboratory

Tại sao lại quan trọng khi ta biết rõ ta?’
Nghệ sĩ nói chuyện: Trần Lương, Dinh Q Le
Số người tham dự : 35As artists and cultural thinkers, how important is it that we think deeply on who we are, where we have come from and where we want to go. How important is it to make our creative projects relevant and critically aware of the times in which we live? What kind of questions should we be asking ourselves as creative thinkers and why? In a world where our art projects are not only desired to be seen locally, but also abroad, how important is it that we understand how our works are understood between these local and international platforms?

Tran Luong anh Dinh Q Le has shared their works and artistic practices which was based on historical researches and personal experiences and point of view, by presentation and discussions.

Questions were asked by artists focusing on Vietnamese contemporary art, what is the strategy for its development in a considering 'hotspot' as Southeast Asia . General comments was that was impressive to have such an open talk and discussion here in HCMC and Vietnam.

One of the important point was, Vietnamese artists have to read, take references, do researches to enrich their works with history facts.  

 


 

Là một nghệ sĩ và nhà tư tưởng văn hóa, suy nghĩ thấu đáo về việc chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu và chúng ta muốn đi đến đâu nó quan trọng thế nào? Nó quan trọng thế nào khi làm những dự án sáng tạo cùa chúng ta tương xứng và mang tính phê phán với thời đại chúng ta đang sống? Những câu hỏi nào chúng ta nên tự đặt ra cho mình với tư cách là người có tư tưởng sáng tạo và tại sao? Trong thế giới nơi mà các dự án nghệ thuật của chúng ta không chỉ được mong muốn chiêm ngưỡng trong nước mà cả nước ngoài, nó quan trọng thế nào khi chúng ta hiểu rằng tác phẩm của chúng ta có thể hiểu được từ cả trong nước và quốc tế?

Thông qua qua buổi trình bày và thảo luận, Trần Lương và Dinh Q Le đã chia sẻ về các tác phẩm nghệ thuật và các thực hành nghệ thuật của họ dựa trên các nghiên cứu lịch sử, các kinh nghiệm nghệ thuật và quan điểm cá nhân của riêng họ khi làm những triển lãm trong nước và quốc tế.

Các nghệ sĩ tham gia đã đặt câu hỏi tập trung vào nghệ thuật đương đại Việt nam, về chiến lược cho sự phát triển của nghệ thuật ra sao khi ta đang ở trong một nơi được xem là 'điểm nóng' như Đông Nam Á. Người tham dự đa số đều ấn tượng về buổi nói chuyện và thảo luận thoải mái như thế này tại TpHCM cũng như ở Việt Nam.

Điểm quan trọng vẫn là nghệ sĩ Việt Nam nên đọc và tham khảo, nghiên cưú nhiều hơn nữa để có thể kết hợp các yếu tố lịch sử vào làm phong phú hơn tác phẩm của mình.

 

 

[ về đầu trang / back to the top ]


Tuesday July 17, 2012
Time: From 6.30pm
Venue: San Art Laboratory
Attendees: 30

‘Why is it important to understand the relationship between an idea and its technical realization?
Artist Speakers: Jun Nguyen-Hatsushiba, Tiffany Chung, Nguyen Manh Hung

 

‘Thứ Ba 17 tháng Bảy, 2012
Thời gian: Từ 6.30 tối
Địa điểm: San Art Laboratory
Số người tham dự : 30

Tại sao lại quan trọng khi hiểu mối liên hệ giữa một ý tưởng và kỹ thuật thực hiện?’
Nghệ sĩ nói chuyện: Jun Nguyen-Hatsushiba, Tiffany Chung, Nguyễn Mạnh Hùng
Unfortunately in Vietnam, universities do not teach contemporary art history, nor why it is important to understand the critical relationship between idea and technique when making art. As a practicing artist with the ambition to be included in exhibitions locally and abroad and to earn a living from making art - why is it necessary to undertake research on our ideas? Why is it important to understand art’s relationship to other disciplines?

Tiffany Chung discussed the conceptual framework of her artistic practice, which is primarily research driven, that blurs the boundaries between visual art, film, theater, anthropology and sociology.
She shared her one particular site-specific project that she had done in Japan, on how she started her first idea on a project, did many researches and read to at last used different medium to realize her works. She had done installation and performance for the project at the site in Japan, also had done collaboration performance and video work in Vietnam, to finally included all works in an exhibition in Japan.

Nguyen Manh Hung shared his journey in relating his ideas to his choice of style and medium. He presented his many series of works that deeply based on his childhood memories about living condition in the subsidized period of Vietnam, his souvenirs of his father being a soldier in the army, and his interesting connection image of Vietnam an agriculture based country that was also a country involved in one of the most influenced war of the 20th century, resulted in his colorful paintings of airplanes and rice fields, and collective building of Hanoi.

Jun Nguyen-Hatsushiba share his creative process on how he initiates, develops, and "cooks" his ideas into a concept, while elaborating on research as his main tool for realization of his projects. Jun Nguyen-Hatsushiba for the first time did a public presentation, in which he showed his different projects that was initiated both in Vietnam and abroad. Jun had shown many projects of his that mostly heavily based on researches, and his particular method of 'mind mapping'. Many critics on Jun's works that they were more logical than emotional, but answer was that probably the topic was about technical realization which made that impression.

This was an opportunity for attendees to ask questions on how to experiment with materials, forms and research techniques in pushing the boundaries of what can be considered ‘art’!

 

 

 

 

[ back to the top ]

 

Thật không may, ở Việt Nam, các trường đại học không giảng dạy lịch sử nghệ thuật đương đại, cũng không nói tại sao việc hiểu về mối quan hệ giữa ý tưởng và kỹ thuật khi làm tác phẩm. Là một nghệ sĩ thực hành với mong muốn được triển lãm trong và ngoài nước và để sống bằng việc sáng tác - tại sao lại cần thiết khi thực hiện những nghiên cứu tư liệu cho ý tưởng? Tại sao việc hiểu biết mối liên hệ giữa nghệ thuật với các ngành nghề khác là quan trọng?

Tiffany Chung nói về cơ cấu ý niệm của các thực hành nghệ thuật của cô, vốn chủ yếu là dựa trên các nghiên cứu khảo sát, về các ranh giới giữa nghệ thuật thị giác, phim, kịch, nhân chủng và xã hội học bị làm lu mờ.
Cô đã chia sẻ về một dự án đã thực hiện ở Nhật Bản, về ý tưởng đầu tiên cho dự án đã được bắt đầu như thế nào , cô đã tham khảo thông tin, nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương thức ra sao để có thể sáng tạo ra tác phẩm của mình. Cô đã thực hiện tác phẩm sắp đặt và trình diễn cho dự án này ở Nhật Bản, và cũng từng cộng tác thực hiện trình diễn kết hợp video ở Việt Nam. Cuối cùng tất cả các tác phẩm được tổng hợp lại và triển lãm tại Nhật Bản.

Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ hành trình của anh khi liên kết các ý tưởng với việc chọn lựa phong cách và phương thức thực hiện. Anh đã trình bày các loạt tác phẩm dựa trên những ký ức sâu sắc của tuổi thơ anh về điều kiện sống Việt Nam thời bao cấp, những kỷ vật anh còn giữ từ bố của anh vốn là một người lính, và hình ảnh mang sự nối kết thú vị của anh về Việt Nam, một đất nước chủ yếu dựa vào nông nghiệp và cũng là một đất nước bị tàn phá bởi một trong những cuộc chiến tranh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Tất cả đã được ghi dấu trong những bức tranh đầy màu sắc của anh về những chiếc máy bay, đồng luá, và những toà nhà tập thể ở Hà Nội.

Jun Nguyen-Hatsushiba chia sẻ quá trình sáng tạo của mình từ lúc anh bắt đầu, triển khai, và 'nung nấu' các ý tưởng của mình thành một ý niệm, với việc nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng là công cụ chính để anh thực hiện dự án. Đây là lần đầu tiên Jun Nguyen-Hatsushiba thực hiện buổi thuyết trình trước cộng đồng nghệ thuật tại Tp.HCM. Anh đã trình bày những dự án khác nhau tại Việt Nam và nước ngoài. Hầu hết những dự án anh trình bày chủ yếu đều dựa trên các nghiên cứu và những phương pháp cụ thể của 'bản đồ tư duy'. Đã có rất nhiều bình luận rằng tác phẩm của Jun quá lôgic phân tích và lý trí hơn là cảm xúc. Tuy nhiên có thể do chủ đề buổi thảo luận là phương pháp thực hiện tác phẩm đã gây nên ấn tượng như trên đối với phần lớn người tham dự.

Đây là một cơ hội cho người tham dự đặt câu hỏi về cách thử nghiệm với vật liệu, hình dáng và kỹ thuật nghiên cứu để đẩy xa ranh giới định nghĩa về những gì được xem là 'nghệ thuật'!

 [ về đầu trang ]


Wednesday July 18, 2012
Time: From 6.30pm
Venue: San Art Laboratory
Attendees: 28

I hate curators and art dealers. They always want to overtake my vision and challenge the price I value my art’ (Artist)
Curator Speakers: Lisa Boulet, Mrs Tran Thi Huynh Nga; Zoe Butt

 

Thứ Tư 18 tháng Bảy, 2012
Thời gian: Từ 6.30g tối
Địa điểm: San Art Laboratory
Số người tham dự : 28

Tôi ghét giám tuyển và nhà buôn nghệ thuật. Họ lúc nào cũng muốn lấn át cách nhìn của tôi và thách thức cách tôi đánh giá tác phẩm cùa mình’ (Nghệ sĩ)
Giám tuyển nói chuyện: Lisa Boulet; Bà Trần Thị Huỳnh Nga; Zoe ButtMany artists in not only Vietnam, but also across the Asian region, will often state that they do not like working with curators and art dealers, that they don’t believe them to be valuable people in their own building of an artistic career. Unfortunately there are many imposters in the industry who do take regrettable advantage of artists - however what exactly does a curator and art dealer do; what are their roles and responsibilities and why are they useful people within an artistic community? What should they provide the artist and their community? Mrs. Nga, Zoe Butt and Lisa Boulet shared their own experiences as contemporary art professionals, sharing practical basic guidelines on their expectations of artists in order to showcase their work locally and internationally. They explained what a curator and collector look for in an artist, the thought-processes that go into producing exhibitions and how an artwork’s value is determined and sustained.

Zoe Butt shared her experiences as a curator based in Vietnam, initiated by the very first definition of 'curator', how the tasks of curator changed through time and differs while working in different regions of the world. Working in Vietnam, she indicated what the differences are for a curator who works in Asia-Africa, what the challenges are and by that giving information for both curators and artists on how to affectively work with each others.

Mrs. Nga shared her story about her contemporary art space that played a crucial role in the art scene in Ho Chi Minh City at that point of time. Blue Space Contemporary has been built to carry out many contemporary exhibitions, performances and projects that featured many later succesful Vietnamese artists. With a space that was ran and initiated by her a Vietnamese, she shared the stories about difficulties and challenges dealing with cultural license restriction and also ignorance from even people working in the same field. She then gave advices to Vietnamese artists to better know about themselves and be strong and consisted with their ideas to be not to weaken the Vietnamese artistic community by lack of knowledge and improfessionalism.

Lisa Boulet represented Galerie Quynh where she has worked for a year now, sharing her experiences being a gallery manager/curator and giving advices and instructions for artists to work professionally with commercial galleries.

The talk then came to the Q&A part with many questions and discussions from attending artists regarding the relationship between artist and curators, about artistic professionalism and opened up to discussions on the theme of how to talk, present and manage their artworks and practices being an artist.

 

 

 

[ back to the top ]

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Nhiều nghệ sĩ không chỉ riêng ở Việt Nam, mà khắp cả Châu Á, thường nói rằng họ không thích làm việc với giám tuyển và nhà buôn nghệ thuật, rằng họ không tin những người ấy có vai trò trong sự nghiệp làm nghệ thuật của họ. Thật không may là có nhiều kẻ mạo danh trong nghề thực sự lợi dụng các nghệ sĩ một cách đáng tiếc - tuy nhiên thật sự thì giám tuyển và nhà buôn nghệ thuật làm gì; vai trò và trách nhiệm của họ là gì và tại sao họ là những người đắc lực trong cộng đồng nghệ thuật? Họ nên mang đến những gì cho nghệ sĩ và lĩnh vực của họ? Bà Nga, Zoe Butt và Lisa Boulet chia sẻ kinh nghiệm của họ với tư cách là những người chuyên nghiệp làm việc với nghệ thuật đương đại, chia sẻ những chỉ dẫn thực dụng căn bản về những điều họ mong đợi ở nghệ sĩ nhằm giới thiệu tác phẩm của họ với trong nước và quốc tế. Họ sẽ diễn giải điều mà giám tuyển và nhà sưu tập tìm kiếm ở một nghệ sĩ, quá trình tư tưởng trong việc dựng nên một triển lãm và cách mà giá trị một tác phẩm được định đoạt và duy trì.

Zoe Butt chia sẻ kinh nghiệm của cô, một giám tuyển tại Việt Nam, bắt đầu từ những định nghiã đầu tiên của từ 'giám tuyển' (curator), những nhiệm vụ của một giám tuyển đã thay đổi theo thời gian và đổi khác ra sao trong quá trình làm việc ở những nơi khác nhau trên thế giới. Qua quá trình làm việc tại Việt Nam, cô đã chỉ ra những khác biệt của công việc giám tuyển làm việc trong khu vực Châu Á-Châu Phi, những thách thức là gì và qua đó chia sẻ thông tin với các giám tuyển và nghệ sĩ về cách làm việc với nhau ra sao để đạt hiệu quả.

Bà Trần Thị Huỳnh Nga chia sẻ câu chuyện về không gian nghệ thuật đương đại của mình , Blue Space Contemporary, nơi đã đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh nghệ thuật tại tp.HCM vào thời điểm trước. Không gian này được dựng nên để đảm đương thực hiện các triển lãm nghệ thuật đương đại, trình diễn, và rất nhiều dự án gắn với nhiều nghệ sĩ Việt Nam thành công sau này. Duy trì và khởi xướng một không gian như thế, bà, một người Việt đã chia sẻ những câu chuyện về những khó khăn và thách thức khi đối phó với hạn chế giấy phép văn hoá và thậm chí với cả sự thiếu hiểu biết của những người đang làm cùng lĩnh vực. Bà sau đó đã chia sẻ với các nghệ sĩ Việt Nam nên biết rõ hơn về bản thân, phải mạnh mẽ hơn, bao gồm những ý tưởng của họ để cộng đồng nghệ thuật Việt Nam không bị suy yếu do sự thiếu kiến thức và tính thiếu chuyên nghiệp

Lisa Boulet đại diện Galerie Quỳnh nơi cô đang làm việc đến nay gần một năm, cô chia sẻ những kinh nghiệm của cô với tư cách là một quản lý phòng triển lãm và là một giám tuyển. Cô đồng thời tư vấn và hướng dẫn cho các nghệ sĩ phương pháp làm việc một cách chuyên nghiệp với các phòng triển lãm thương mại.

Rất nhiều câu hỏi và thảo luận trong phần Hỏi-Đáp từ các nghệ sĩ tham gia về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giám tuyển, về tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật và mở ra những thảo luận về chủ đề làm thế nào để nói, trình bày và quản lý những tác phẩm cũng như các thực hành của nghệ thuật của họ.

 

[ về đầu trang ]

 

General comments/feedback

San Art Laboratory Intensive as part of San Art's Artist in Recidency Program has created a very important conversations among artists, curators and people working in art field. It was very helpful for Vietnamese artists to know, discuss and understand about contemporary art and art making in such a very rare open conversations in Vietnam and especially HCMC.

One of the biggest disappointment was that not many artists as expected came to join, even artists that were mentioned and related to one of the talk (talk by Ms. Tran Thi Huynh Nga about Blue Space Contemporary and its most active time early 90s), who were broader know nationally and internationally.

One considered good sign was that, many good questions were posed and discussed during 3 days' talks. Discussions kept going around kitchen table at the Laboratory building even the talk was officially finished, until 2AM. It was nice to have some senior artists (Trinh Cung, Tran Van Thao...), art critic (Nguyen Quan) and person in charge from Fine Arts Association of HCMC (Siu Quy) attended among young artists and art students.

Questions were asked from young artists concerning practically for their art pratice, showing their passionate and cares for the topics; comments and answers from established generation also helps young artists.

The talks and the program could be more interesting and improved if more artists join the conversation and put up more questions regarding their own issues and obstacles with their own practices or current project. San Art also acknowledges that ‘San Art Laboratory Intensive’ was not a full public event, targeting the artistic community only and perhaps our invitation was not clear in indicating that ANY artist or arts worker or supporter could come.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Nhận xét tổng quan / Phản hồi

Phòng Thí Nghiệm Sàn Art Chuyên Sâu là một phần của Chương trình Nghệ sĩ Lưu trú của Sàn Art, chương trình đã thiết lập rất nhiều buổi thảo luận quan trọng giữa các nghệ sĩ, giám tuyển và những người trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là dịp rất hữu ích cho các nghệ sĩ Việt Nam có thể biết đến, thảo luận và hiểu hơn về nghệ thuật đương đại và công việc làm nghệ thuật thông qua các buổi nói chuyện mở và thoải mái, tại Tp.HCM, Việt Nam.

Một trong những điều đáng tiếc lớn là sự vắng mặt của nhiều nghệ sĩ được mong đợi, ngay cả những nghệ sĩ được mời và có liên quan đến một trong những buổi nói chuyện.

Điểm đươc xem là dấu hiệu đáng mừng chính là đã có rất nhiều những câu hỏi tốt được đặt ra và thảo luận trong suốt 3 cuộc hội đàm diễn ra trong 3 ngày . Ngay cả sau khi thời gian thảo luận chính thức kết thúc, cuộc thảo luận đã vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài đến tận 2 giờ sáng quanh bàn trong nhà bếp Phòng thí nghiệm. Sự tham dự của những nghệ sĩ đàn anh như Trịnh Cung, Trần Văn Thảo…, nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân, hoạ sĩ Siu Quý ở Hội Mỹ thuật Tp.HCM … cùng với các nghệ sĩ trẻ và các bạn sinh viên nghệ thuật chính là điều rất đáng trân trọng.

Các câu hỏi từ các nghệ sĩ trẻ hầu hết liên quan đến thực hành nghệ thuật của họ, họ đã cho thấy niềm đam mê và mối quan tâm lớn đến đề tài thảo luận. Thế hệ nghệ sĩ đã thành danh đi trước đã đưa ra những góp ý và câu trả lời tận tình đối với tất cả các câu hỏi trên.

Các buổi nói chuyện và chương trình đã có thể thú vị hơn và hoàn thiện hơn nếu được các hoạ sĩ trong thành phố đến tham dự nhiều hơn nữa để chương trình có thể nhận được nhiều câu hỏi hơn về những vấn đề cá nhân nghệ sĩ gặp phải, những trở ngại trong quá trình thực hành, thực hiện dự án nghệ thuật. Phòng thí nghiệm Sàn Art Chuyên sâu không phải là một sự kiện công cộng, và đối tượng nhắm đến chỉ là cộng đồng nghệ thuật, có lẽ do thư mời của chúng tôi đã không ghi rõ rằng tất cả nghệ sĩ , những người làm nghệ thuật, hỗ trợ nghệ thuật đều được chào đón.

 

BIOGRAPHIES

Lisa Boulet is Associate Director, Galerie Quynh, HCMC

Zoe Butt is Executive Director and Curator, San Art, HCMC

Tiffany Chung is an artist and co-founder of San Art, HCMC, represented by Tyler Rollins Fine Art in New York

Dinh Q Le is an artist, co-founder and Chairman of San Art, HCMC, represented by Shoshana Wayne Gallery, LA; Elizabeth Leach Gallery, Portland; PPOW Gallery, New York and 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Tran Luong is an artist, curator and co-founder of Nhasan Duc, Hanoi, Vietnam

Mrs Tran Thi Huynh Nga is a curator and founder of Blue Space Contemporary, HCMC

Jun Nguyen-Hatsushiba is an artist, represented by Mizuma Gallery, Tokyo and Lehmann Maupin, New York

Nguyen Manh Hung is an artist, previously manager of Nhasan Duc represented by Galerie Quynh, HCMC

 

 

[ back to the top ]

TIỂU SỬ

Lisa Boulet là Phó Giám đốc, Galerie Quynh, Tp. HCM

Zoe Butt là Giám đốc Điều hành & Giám tuyển, Sàn Art, Tp. HCM

Tiffany Chung là nghệ sĩ và đồng sáng lập của Sàn Art, Tp. HCM, được đại diện bởi Tyler Rollins Fine Art ở New York

Dinh Q Le là nghệ sĩ, đồng sáng lập và Chủ tịch San Art, Tp. HCM, được đại diện bởi Shoshana Wayne Gallery, LA; Elizabeth Leach Gallery, Portland; PPOW Gallery, New York and 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Trần Lương là nghệ sĩ, giám tuyển và đồng sáng lập Nhasan Đức, Hà Nội

Bà Trần Huỳnh Thị Nga là giám tuyển và người sáng lập Blue Space Contemporary, Tp. HCM

Jun Nguyen-Hatsushiba là nghệ sĩ, được đại diện bởi Mizuma Gallery, Tokyo và Lehmann Maupin, New York

Nguyễn Mạnh Hùng là nghệ sĩ, nguyên quản lý của Nhà sàn Đức, được đại diện bởi Galerie Quynh, Tp. HCM.[ về đầu trang ]What is the ‘San Art Laboratory’?

Who can apply?

HOW DO I APPLY?

Who are the San Art Laboratory Advisors? 

Why does San Art want to start ‘San Art Laboratory’?

Sàn Art Laboratory’ là gì?

Những ai được đăng ký?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ ?

Ban cố vấn Sàn Art Laboratory gồm những ai? 

Tại sao Sàn Art muốn gây dựng ‘Sàn Art Laboratory’?

       San Art is proudly supported by Nicholas and Angela Curtis, Sydney, Australia
      San Art Laboratory’ would not be possible without the additional support of:

                                           

 


back to home page